Ilutulestikust

Pürotehnilises tootes sisalduva pürotehnilise aine kogusest ja omadustest ning pürotehnilise toote kasutusotstarbest ja ohtlikkusest sõltuvalt jaotatakse pürotehnilised tooted järgmistesse klassidesse:

l
Klass

pürotehniline toode sellise ilutulestiku korraldamiseks, millega kaasneb väga väike oht, ja see pürotehniline toode on ette nähtud kasutamiseks piiratud alal, sealhulgas pürotehniline toode, mis on ette nähtud kasutamiseks kodustes tingimustes ja siseruumides (mänguilutulestik). Nimetatud klassi kuuluvad pürotehnilised tooted vastavad järgmistele tingimustele:

 1. toode, mille pürotehnilise aine sisaldus on kuni kolm grammi;
 2. toode, välja arvatud tongid ja paugutid, milles sisaldub kuni 2,5 milligrammi hõbefulmanaati ja lauailutulestik, milles sisaldub kuni 0,5 grammi kolloodiumpuuvilla lämmastikusisaldusega kuni 12,6 protsenti;
 3. tongid, mille laengu pürotehnilise aine sisaldus ei ole üle 7,5 milligrammi ja pauguti, mille laengu pürotehnilise aine sisaldus ei ole üle 10 milligrammi;
 4. süütamise või mehaanilise mõjutamisega aktiveeritav toode, mis rakendub kolme kuni kaheksa sekundi jooksul pärast algimpulsi andmist, välja arvatud need tooted, millele viide vajalik ei ole;
 5. heliefektiga toode, välja arvatud tongid ja paugutid, mille müra tugevus ühe meetri kaugusel ei ületa 120 detsibelli.
ll
Klass

pürotehniline toode sellise ilutulestiku korraldamiseks, millega kaasneb väike oht, ja see pürotehniline toode on ette nähtud kasutamiseks välitingimustes ja piiratud alal (väike ilutulestik). Nimetatud klassi kuuluvad pürotehnilised tooted vastavad järgmistele tingimustele:

 1. toode, mille pürotehnilise aine mass üksiktootes ja komplekttoote üksikosas on kuni 50 grammi;
 2. komplekttoode pürotehnilise aine massiga kuni 250 grammi;
 3. toode, mille paugulaengu mass üksiktootes ja komplekttoote üksikosas on kuni 6 grammi;
 4. komplekttoode paugulaengute kogumassiga kuni 60 grammi;
 5. süütamise või mehaanilise mõjutamisega aktiveeritav toode, mis rakendub kolme kuni kaheksa sekundi jooksul pärast algimpulsi andmist, välja arvatud need tooted, millele viide vajalik ei ole.
lll
Klass

pürotehniline toode sellise ilutulestiku korraldamiseks, millega kaasneb keskmine oht, ja see pürotehniline toode on ette nähtud kasutamiseks välitingimustes ja aladel, mis võimaldavad suurt ohuala (keskmine ilutulestik). Nimetatud klassi kuuluvad pürotehnilised tooted on komplekttooted, milles pürotehnilise aine mass kokku võib olla kuni 5000 grammi ja üksikosas kuni 75 grammi. Komplekttoote üksikosa paugulaengu suurus võib olla kuni 15 grammi.

lV
Klass

pürotehniline toode sellise ilutulestiku korraldamiseks, millega kaasneb suur oht, ning see pürotehniline toode on ette nähtud kasutamiseks professionaalse kasutaja poolt (suur ilutulestik). Nimetatud klassi kuuluvad pürotehnilised tooted, mille pürotehnilise aine üldmass tootes ei ole piiratud.

T
Klass

tehnilise otstarbega pürotehniline toode, mis jaotatakse kasutamise otstarbest tulenevalt järgmistesse allklassidesse:

 1. peamiselt sisetingimustes kasutamiseks ettenähtud pürotehniline toode, mille pürotehnilise efektiga ei kaasne mürgiste gaaside, sööbivate ainete ega raskete, teravnurksete või kuumade lenduvate osakeste teket;
 2. pürotehniline laskemoon ja signaalvahendid;
 3. väiksema ohtlikkuse tasemega põllumajandusotstarbeline või muu eriotstarbeliseks kasutamiseks ettenähtud pürotehniline toode, sealhulgas tuletikud.